Pages

Friday, May 27, 2011

"Độc thoại" _ Đinh Lăng. Biểu diễn: Hải Phượng, Tiến Lợi, Đinh Quân, tại Nhạc viện TP.HCM, 4 - 2011/ "Monology" _ Dinh Lang. Artists: Hai Phuong, Tien Loi, Dinh Kuan, at HCM Conservatory of Music, 4 - 2011

No comments:

Post a Comment